Tg Economia

31-01-2023

Tg News

31-01-2023

Tg Economia

30-01-2023

Tg News

30-01-2023

QuiEuropa

30-01-2023

Turismo Magazine

29-01-2023

Salute Magazine

28-01-2023

Tg Economia

27-01-2023

Tg News

27-01-2023

Tg Economia

26-01-2023

Tg News

26-01-2023

Tg Economia

25-01-2023

Tg News

25-01-2023

Tg Economia

24-01-2023

Tg News

24-01-2023

Tg Economia

23-01-2023

QuiEuropa

23-01-2023

Turismo Magazine

22-01-2023

Salute Magazine

21-01-2023

Tg Economia

20-01-2023

Tg News

20-01-2023

Tg Economia

19-01-2023

Tg News

19-01-2023

Tg Economia

18-01-2023

Tg News

18-01-2023

Tg Economia

17-01-2023

Tg News

17-01-2023

Tg Economia

16-01-2023

Tg News

16-01-2023

QuiEuropa

16-01-2023

Turismo Magazine

15-01-2023

Salute Magazine

14-01-2023

Tg Economia

13-01-2023

Tg News

13-01-2023

Tg Economia

12-01-2023

Tg News

12-01-2023

Tg Economia

11-01-2023

Tg News

11-01-2023

Tg Economia

10-01-2023

Tg News

10-01-2023

Tg Economia

09-01-2023

Tg News

09-01-2023

QuiEuropa

08-01-2023

Turismo Magazine

08-01-2023

Salute Magazine

07-01-2023

Tg Economia

05-01-2023

Tg News

05-01-2023

Tg Economia

04-01-2023

Tg News

04-01-2023

Tg Economia

03-01-2023

Tg News

03-01-2023

Tg Economia

02-01-2023

Tg News

02-01-2023

QuiEuropa

02-01-2023

Turismo Magazine

01-01-2023

Salute Magazine

31-12-2022

Tg Economia

30-12-2022

Tg News

30-12-2022

Tg Economia

29-12-2022

Tg News

29-12-2022

Tg Economia

28-12-2022

Tg News

28-12-2022

Tg Economia

27-12-2022

Tg News

27-12-2022

Motori Magazine

26-12-2022

Turismo Magazine

25-12-2022

QuiEuropa

24-12-2022

Tg Economia

23-12-2022

Tg News

23-12-2022

Tg Economia

22-12-2022

Tg News

22-12-2022

Tg Economia

21-12-2022

Tg News

21-12-2022

Tg Economia

20-12-2022

Tg News

20-12-2022

Tg Economia

19-12-2022

Tg News

19-12-2022

QuiEuropa

19-12-2022

Turismo Magazine

18-12-2022

Salute Magazine

17-12-2022

Tg Economia

16-12-2022

Tg News

16-12-2022

Tg Economia

15-12-2022

Tg News

15-12-2022

Tg Economia

14-12-2022

Tg News

14-12-2022

Tg Economia

13-12-2022

Tg News

13-12-2022

Tg Economia

12-12-2022

Tg News

12-12-2022

QuiEuropa

12-12-2022

Turismo Magazine

11-12-2022

Salute Magazine

10-12-2022

Tg Economia

09-12-2022

Tg News

09-12-2022

Tg Economia

07-12-2022

Tg News

07-12-2022

Tg Economia

06-12-2022

Tg News

06-12-2022

Tg Economia

05-12-2022

Tg News

05-12-2022

QuiEuropa

05-12-2022

Turismo Magazine

04-12-2022

Salute Magazine

03-12-2022

Tg Economia

02-12-2022

Tg News

02-12-2022

Tg Economia

01-12-2022

Tg News

01-12-2022

Tg Economia

30-11-2022

Tg News

30-11-2022

Tg Economia

29-11-2022

Tg News

29-11-2022

Tg Economia

28-11-2022

Tg News

28-11-2022

QuiEuropa

27-11-2022

Turismo Magazine

27-11-2022

Salute Magazine

26-11-2022

Tg Economia

26-11-2022

Tg News

25-11-2022

Tg Economia

25-11-2022

Tg News

24-11-2022

Tg Economia

23-11-2022

Tg News

23-11-2022

Tg Economia

22-11-2022

Tg News

22-11-2022

Tg Economia

21-11-2022

Tg News

21-11-2022

QuiEuropa

21-11-2022

Turismo Magazine

20-11-2022

Salute Magazine

19-11-2022

Tg Economia

18-11-2022

Tg News

18-11-2022

Tg Economia

17-11-2022

Tg News

17-11-2022

Tg Economia

16-11-2022

Tg News

16-11-2022

Tg Economia

15-11-2022

Tg News

15-11-2022

Tg Economia

14-11-2022

Tg News

14-11-2022

QuiEuropa

14-11-2022

Turismo Magazine

13-11-2022

Salute Magazine

12-11-2022

Tg Economia

11-11-2022

Tg News

11-11-2022

Tg Economia

10-11-2022

Tg News

10-11-2022

Tg Economia

09-11-2022

Tg News

09-11-2022

Tg Economia

08-11-2022

Tg News

08-11-2022

Tg Economia

07-11-2022

Tg News

07-11-2022

QuiEuropa

06-11-2022

Turismo Magazine

06-11-2022

Salute Magazine

05-11-2022

Tg Economia

04-11-2022

Tg News

04-11-2022

Tg Economia

03-11-2022

Tg News

03-11-2022

Tg Economia

02-11-2022

Tg News

02-11-2022

Hi-Tech

01-11-2022

Tg Economia

31-10-2022

Tg News

31-10-2022

QuiEuropa

31-10-2022

Turismo Magazine

30-10-2022

Salute Magazine

29-10-2022

Tg Economia

28-10-2022

Tg News

28-10-2022

Tg Economia

27-10-2022

Tg News

27-10-2022

Tg Economia

26-10-2022

Tg News

26-10-2022

Tg Economia

25-10-2022

Tg News

25-10-2022

Tg Economia

24-10-2022

Tg News

24-10-2022

QuiEuropa

24-10-2022

Turismo Magazine

23-10-2022

Salute Magazine

22-10-2022

Tg News

21-10-2022

Tg Economia

20-10-2022

Tg News

20-10-2022

Tg Economia

19-10-2022

Tg News

19-10-2022

Tg Economia

18-10-2022

Tg News

18-10-2022

Tg Economia

17-10-2022

Tg News

17-10-2022

QuiEuropa

16-10-2022

Turismo Magazine

16-10-2022

Salute Magazine

15-10-2022

Tg Economia

14-10-2022

Tg News

14-10-2022

Tg Economia

13-10-2022

Tg News

13-10-2022

Tg Economia

12-10-2022

Tg News

12-10-2022

Tg Economia

11-10-2022

Tg News

11-10-2022

Tg Economia

10-10-2022

Tg News

10-10-2022

QuiEuropa

10-10-2022

Turismo Magazine

09-10-2022

Salute Magazine

08-10-2022

Tg Economia

07-10-2022

Tg News

07-10-2022

Tg Economia

06-10-2022

Tg News

06-10-2022

Tg Economia

05-10-2022

Tg News

05-10-2022

Tg Economia

04-10-2022

Tg News

04-10-2022

Tg Economia

03-10-2022

Tg News

03-10-2022

Turismo Magazine

02-10-2022

Salute Magazine

01-10-2022

Tg Economia

30-09-2022

Tg News

30-09-2022

Tg Economia

30-09-2022

Tg News

29-09-2022

Tg Economia

27-09-2022

Tg News

27-09-2022

Tg Economia

26-09-2022

Tg News

26-09-2022

QuiEuropa

26-09-2022

Turismo Magazine

25-09-2022

Salute Magazine

24-09-2022

Tg Economia

23-09-2022

Tg News

23-09-2022

Tg Economia

22-09-2022

Tg News

22-09-2022

Tg Economia

21-09-2022

Tg News

21-09-2022

Tg Economia

20-09-2022

Tg News

20-09-2022

Tg Economia

19-09-2022

Tg News

19-09-2022

QuiEuropa

19-09-2022

Turismo Magazine

18-09-2022

Salute Magazine

17-09-2022

Tg Economia

16-09-2022

Tg News

16-09-2022

Tg Economia

15-09-2022

Tg News

15-09-2022

Tg Economia

14-09-2022

Tg News

14-09-2022

Tg Economia

13-09-2022

Tg News

13-09-2022

Tg Economia

12-09-2022

Tg News

12-09-2022

QuiEuropa

12-09-2022

Turismo Magazine

11-09-2022

Salute Magazine

10-09-2022

Tg Economia

09-09-2022

Tg News

09-09-2022

Tg Economia

08-09-2022

Tg News

08-09-2022

Tg Economia

07-09-2022

Tg News

07-09-2022

Tg Economia

06-09-2022

Tg News

06-09-2022

Tg Economia

05-09-2022

Tg News

05-09-2022

QuiEuropa

05-09-2022

Turismo Magazine

04-09-2022

Salute Magazine

03-09-2022

Tg Economia

02-09-2022

Tg News

02-09-2022

Tg Economia

01-09-2022

Tg News

01-09-2022

Tg Economia

31-08-2022

Tg News

31-08-2022

Tg Economia

30-08-2022

Tg News

30-08-2022

Tg Economia

29-08-2022

Tg News

29-08-2022

QuiEuropa

29-08-2022

Turismo Magazine

28-08-2022

Salute Magazine

27-08-2022

Tg Economia

26-08-2022

Tg News

26-08-2022

Tg Economia

25-08-2022

Tg News

25-08-2022

Tg Economia

24-08-2022

Tg News

24-08-2022

Tg Economia

23-08-2022

Tg News

23-08-2022

Tg Economia

22-08-2022

Tg News

22-08-2022

Tg Economia

19-08-2022

Tg News

19-08-2022

Tg Economia

18-08-2022

Tg News

18-08-2022

Tg Economia

17-08-2022

Tg News

17-08-2022

Tg Economia

16-08-2022

Tg News

16-08-2022

Tg Economia

12-08-2022

Tg News

12-08-2022

Tg Economia

11-08-2022

Tg News

11-08-2022

Tg Economia

10-08-2022

Tg News

10-08-2022

Tg Economia

09-08-2022

Tg News

09-08-2022

Tg Economia

08-08-2022

Tg News

08-08-2022

QuiEuropa

08-08-2022

Turismo Magazine

07-08-2022

Salute Magazine

06-08-2022

Tg Economia

05-08-2022

Tg News

05-08-2022

Tg Economia

04-08-2022

Tg News

04-08-2022

Tg Economia

03-08-2022

Tg News

03-08-2022

Tg Economia

02-08-2022

Tg News

02-08-2022

Tg Economia

01-08-2022

Tg News

01-08-2022

QuiEuropa

01-08-2022

Turismo Magazine

31-07-2022

Salute Magazine

30-07-2022

Tg Economia

30-07-2022

Tg News

29-07-2022

Tg Economia

28-07-2022

Tg News

28-07-2022

Tg Economia

27-07-2022

Tg News

27-07-2022

Tg Economia

26-07-2022

Tg News

26-07-2022

Tg Economia

25-07-2022

Tg News

25-07-2022

QuiEuropa

25-07-2022

Turismo Magazine

24-07-2022

Salute Magazine

23-07-2022

Tg Economia

22-07-2022

Tg News

22-07-2022

Tg Economia

21-07-2022

Tg News

21-07-2022

Tg Economia

20-07-2022

Tg News

20-07-2022

Tg Economia

20-07-2022

Tg News

19-07-2022

Tg Economia

18-07-2022

Tg News

18-07-2022

QuiEuropa

17-07-2022

Turismo Magazine

17-07-2022

Salute Magazine

16-07-2022

Tg Economia

15-07-2022

Tg News

15-07-2022

Tg Economia

14-07-2022

Tg News

14-07-2022

Tg Economia

13-07-2022

Tg News

13-07-2022

Tg Economia

12-07-2022

Tg News

12-07-2022

Tg Economia

11-07-2022

Tg News

11-07-2022

Turismo Magazine

10-07-2022

Salute Magazine

09-07-2022

Tg Economia

08-07-2022

Tg News

08-07-2022

Tg Economia

07-07-2022

Tg News

07-07-2022

Tg Economia

06-07-2022

Tg News

06-07-2022

Tg Economia

05-07-2022

Tg News

05-07-2022

Tg Economia

04-07-2022

Tg News

04-07-2022

QuiEuropa

04-07-2022

Turismo Magazine

03-07-2022

Salute Magazine

02-07-2022

Tg Economia

01-07-2022

Tg News

01-07-2022

Tg Economia

30-06-2022

Tg News

30-06-2022

Tg Economia

29-06-2022

Tg News

29-06-2022

Tg Economia

29-06-2022

Tg News

28-06-2022

Tg Economia

27-06-2022

Tg News

27-06-2022

QuiEuropa

27-06-2022

Turismo Magazine

26-06-2022

Salute Magazine

25-06-2022

Tg Economia

24-06-2022

Tg News

24-06-2022

Tg Economia

24-06-2022

Tg News

23-06-2022

Tg Economia

22-06-2022

Tg News

22-06-2022

Tg News

22-06-2022

Tg Economia

21-06-2022

Tg News

21-06-2022

Tg Economia

20-06-2022

Tg News

20-06-2022

QuiEuropa

20-06-2022

Turismo Magazine

19-06-2022

Salute Magazine

18-06-2022

Tg Economia

17-06-2022

Tg News

17-06-2022

Tg Economia

16-06-2022

Tg News

16-06-2022

Tg Economia

15-06-2022

Tg News

15-06-2022

Tg Economia

15-06-2022

Tg News

14-06-2022

Tg Economia

13-06-2022

Tg News

13-06-2022

QuiEuropa

13-06-2022

Motori Magazine

12-06-2022

Turismo Magazine

12-06-2022

Salute Magazine

11-06-2022

Tg News

10-06-2022

Tg Economia

09-06-2022

Tg News

09-06-2022

Tg Economia

08-06-2022

Tg News

08-06-2022

Tg Economia

07-06-2022

Tg News

07-06-2022

Tg Economia

06-06-2022

Tg News

06-06-2022

QuiEuropa

06-06-2022

Turismo Magazine

05-06-2022

Salute Magazine

04-06-2022

Tg Economia

03-06-2022

Tg News

03-06-2022

Agrifood Magazine

02-06-2022

Tg Economia

01-06-2022

Tg News

01-06-2022

Tg Economia

31-05-2022

Tg News

31-05-2022

Tg Economia

30-05-2022

Tg News

30-05-2022

QuiEuropa

30-05-2022

Turismo Magazine

29-05-2022

Salute Magazine

28-05-2022

Tg Economia

27-05-2022

Tg News

27-05-2022

Tg Economia

26-05-2022

Tg News

26-05-2022

Tg News

25-05-2022

Tg Economia

25-05-2022

Tg Economia

24-05-2022

Tg News

24-05-2022

Tg Economia

24-05-2022

Tg News

23-05-2022

QuiEuropa

23-05-2022

Turismo Magazine

22-05-2022

Salute Magazine

21-05-2022

Tg Economia

20-05-2022

Tg News

20-05-2022

Tg Economia

19-05-2022

Il Festival

19-05-2022

Tg News

19-05-2022

Tg Economia

18-05-2022

Tg Economia

18-05-2022

Tg Economia

17-05-2022

Tg News

17-05-2022

Tg Economia

16-05-2022

Tg News

16-05-2022

QuiEuropa

16-05-2022

Turismo Magazine

15-05-2022

Salute Magazine

14-05-2022

Tg Economia

13-05-2022

Tg News

13-05-2022

Tg Economia

12-05-2022

Tg News

12-05-2022

Tg Economia

11-05-2022

Tg News

11-05-2022

Tg Economia

11-05-2022

Tg News

10-05-2022

Tg Economia

09-05-2022

Tg News

09-05-2022

QuiEuropa

08-05-2022

Turismo Magazine

08-05-2022

Salute Magazine

07-05-2022

Tg Economia

06-05-2022

Tg News

06-05-2022

Tg Economia

05-05-2022

Tg News

05-05-2022

Tg Economia

04-05-2022

Tg News

04-05-2022

Tg Economia

03-05-2022

Tg News

03-05-2022

Tg Economia

02-05-2022

Tg News

02-05-2022

QuiEuropa

02-05-2022

Turismo Magazine

01-05-2022

Salute Magazine

30-04-2022

Tg Economia

29-04-2022

Tg News

29-04-2022

Tg Economia

29-04-2022

Tg News

28-04-2022

Tg Economia

27-04-2022

Tg News

27-04-2022

Tg Economia

26-04-2022

Tg News

26-04-2022

QuiEuropa

25-04-2022

Turismo Magazine

24-04-2022

Salute Magazine

23-04-2022

Tg Economia

22-04-2022

Tg News

22-04-2022

Tg Economia

22-04-2022

Tg News

21-04-2022

Tg Economia

20-04-2022

Tg News

20-04-2022

Tg Economia

19-04-2022

Tg News

19-04-2022

QuiEuropa

18-04-2022

Turismo Magazine

17-04-2022

Salute Magazine

16-04-2022

Tg Economia

15-04-2022

Tg News

15-04-2022

Tg Economia

15-04-2022

Tg News

14-04-2022

Tg Economia

13-04-2022

Tg News

13-04-2022

Tg Economia

12-04-2022

Tg News

12-04-2022

Tg Economia

11-04-2022

Tg News

11-04-2022

QuiEuropa

10-04-2022

Turismo Magazine

10-04-2022

Salute Magazine

09-04-2022

Tg Economia

08-04-2022

Tg News

08-04-2022

Tg Economia

07-04-2022

Tg News

07-04-2022

Tg Economia

07-04-2022

Tg News

06-04-2022

Tg Economia

06-04-2022

Tg News

05-04-2022

Tg Economia

04-04-2022

Tg News

04-04-2022

QuiEuropa

04-04-2022

Turismo Magazine

03-04-2022

Salute Magazine

02-04-2022

Tg Economia

01-04-2022

Tg News

01-04-2022

Tg Economia

31-03-2022

Tg News

31-03-2022

Tg Economia

30-03-2022

Tg News

30-03-2022

Tg Economia

29-03-2022

Tg News

29-03-2022

Tg Economia

28-03-2022

Tg News

28-03-2022

QuiEuropa

28-03-2022

Turismo Magazine

27-03-2022

Salute Magazine

26-03-2022

Tg Economia

25-03-2022

Tg News

25-03-2022

Tg Economia

24-03-2022

Tg News

24-03-2022

Tg Economia

23-03-2022

Tg News

23-03-2022

Tg Economia

22-03-2022

Tg News

22-03-2022

Tg Economia

21-03-2022

Tg News

21-03-2022

QuiEuropa

20-03-2022

Turismo Magazine

20-03-2022

Salute Magazine

19-03-2022

Tg Economia

18-03-2022

Tg News

18-03-2022

Tg Economia

18-03-2022

Tg News

17-03-2022

Tg Economia

16-03-2022

Tg News

16-03-2022

Tg Economia

15-03-2022

Tg News

15-03-2022

Tg Economia

14-03-2022

Tg News

14-03-2022

QuiEuropa

13-03-2022

Turismo Magazine

13-03-2022

Salute Magazine

12-03-2022

Tg Economia

11-03-2022

Tg News

11-03-2022

Tg Economia

10-03-2022

Tg News

10-03-2022

Tg Economia

09-03-2022

Tg News

09-03-2022

Tg Economia

08-03-2022

Tg News

08-03-2022

Tg Economia

07-03-2022

Tg News

07-03-2022

QuiEuropa

07-03-2022

Turismo Magazine

06-03-2022

Salute Magazine

05-03-2022

Tg Economia

04-03-2022

Tg News

04-03-2022

Tg Economia

03-03-2022

Tg News

03-03-2022

Tg Economia

02-03-2022

Tg News

02-03-2022

Tg Economia

01-03-2022

Tg News

01-03-2022

Tg Economia

28-02-2022

Tg News

28-02-2022

QuiEuropa

27-02-2022

Turismo Magazine

27-02-2022

Salute Magazine

26-02-2022

Tg Economia

25-02-2022

Tg News

25-02-2022

Tg Economia

25-02-2022

Tg News

24-02-2022

Tg Economia

23-02-2022

Tg News

23-02-2022

Tg Economia

22-02-2022

Tg News

22-02-2022

Tg Economia

21-02-2022

Tg News

21-02-2022

QuiEuropa

20-02-2022

Turismo Magazine

19-02-2022

Salute Magazine

19-02-2022

Tg Economia

18-02-2022

Tg News

18-02-2022

Tg Economia

17-02-2022

Tg News

17-02-2022

Tg Economia

17-02-2022

Tg News

16-02-2022

Tg Economia

15-02-2022

Tg News

15-02-2022

Tg Economia

14-02-2022

Tg News

14-02-2022

QuiEuropa

13-02-2022

Turismo Magazine

13-02-2022

Salute Magazine

12-02-2022

Tg Economia

11-02-2022

Tg News

11-02-2022

Tg Economia

10-02-2022

Tg News

10-02-2022

Tg Economia

09-02-2022

Tg News

09-02-2022

Tg Economia

08-02-2022

Tg News

08-02-2022

Tg Economia

07-02-2022

Tg News

07-02-2022

QuiEuropa

06-02-2022

Turismo Magazine

05-02-2022

Salute Magazine

05-02-2022

Tg Economia

04-02-2022

Tg News

04-02-2022

Tg Economia

03-02-2022

Tg News

03-02-2022

Tg Economia

02-02-2022

Tg News

02-02-2022

Tg Economia

01-02-2022

Tg News

01-02-2022

Tg Economia

31-01-2022

Tg News

31-01-2022

QuiEuropa

30-01-2022

Turismo Magazine

29-01-2022

Salute Magazine

29-01-2022

Tg Economia

28-01-2022

Tg News

28-01-2022

Tg Economia

27-01-2022

Tg News

27-01-2022

Tg Economia

26-01-2022

Tg News

26-01-2022

Tg Economia

25-01-2022

Tg News

25-01-2022

Tg Economia

24-01-2022

Tg News

24-01-2022

QuiEuropa

23-01-2022

Turismo Magazine

23-01-2022

Salute Magazine

22-01-2022

Tg Economia

21-01-2022

Tg News

21-01-2022

Tg Economia

20-01-2022

Tg News

20-01-2022

Tg Economia

19-01-2022

Tg News

19-01-2022

Tg Economia

18-01-2022

Tg News

18-01-2022

Tg Economia

17-01-2022

Tg News

17-01-2022

QuiEuropa

16-01-2022

Turismo Magazine

15-01-2022

Salute Magazine

15-01-2022

Tg Economia

14-01-2022

Tg News

14-01-2022

Tg Economia

13-01-2022

Tg News

13-01-2022

Tg Economia

12-01-2022

Tg News

12-01-2022

Tg Economia

11-01-2022

Tg News

11-01-2022

Tg Economia

10-01-2022

Tg News

10-01-2022

QuiEuropa

09-01-2022

Turismo Magazine

08-01-2022

Tg Economia

07-01-2022

Tg News

07-01-2022

Innovazione Magazine

06-01-2022

Tg Economia

05-01-2022

Tg News

05-01-2022

Tg Economia

04-01-2022

Tg News

04-01-2022

Tg Economia

03-01-2022

Tg News

03-01-2022

QuiEuropa

02-01-2022

Turismo Magazine

01-01-2022

Salute Magazine

01-01-2022

Tg Economia

30-12-2021

Tg News

30-12-2021

Tg Economia

29-12-2021

Tg News

29-12-2021

Tg Economia

28-12-2021

Tg News

28-12-2021

Tg Economia

27-12-2021

Tg News

27-12-2021

QuiEuropa

26-12-2021

Turismo Magazine

25-12-2021

Agrifood Magazine

25-12-2021

Salute Magazine

24-12-2021

Tg Economia

23-12-2021

Tg News

23-12-2021

Tg Economia

22-12-2021

Tg News

22-12-2021

Tg Economia

21-12-2021

Tg News

21-12-2021

Tg Economia

20-12-2021

Tg News

20-12-2021

QuiEuropa

19-12-2021

Turismo Magazine

19-12-2021

Salute Magazine

18-12-2021

Tg News

17-12-2021

Tg Economia

16-12-2021

Tg News

16-12-2021

Tg Economia

15-12-2021

Tg News

15-12-2021

Tg Economia

14-12-2021

Tg News

14-12-2021

Tg Economia

13-12-2021

Tg News

13-12-2021

QuiEuropa

12-12-2021

Turismo Magazine

11-12-2021

Salute Magazine

11-12-2021

Tg Economia

10-12-2021
Tg

Tg News

10-12-2021

Tg Economia

09-12-2021

Tg News

09-12-2021

Tg News

07-12-2021

Tg News

07-12-2021

Tg Economia

06-12-2021

Tg News

06-12-2021

Agrifood Magazine

06-12-2021

QuiEuropa

05-12-2021

Turismo Magazine

04-12-2021

Salute Magazine

04-12-2021

Tg Economia

03-12-2021

Tg News

03-12-2021

Tg Economia

02-12-2021

Tg News

02-12-2021

Tg Economia

01-12-2021

Tg News

01-12-2021

Tg Economia

30-11-2021

Tg News

30-11-2021

Tg Economia

29-11-2021

Tg News

29-11-2021

QuiEuropa

29-11-2021

Agrifood Magazine

28-11-2021

Turismo Magazine

27-11-2021

Salute Magazine

27-11-2021

Tg Economia

26-11-2021

Tg News

26-11-2021

Tg Economia

25-11-2021

Tg News

25-11-2021

Tg Economia

24-11-2021

Tg News

24-11-2021

Tg Economia

23-11-2021

Tg News

23-11-2021

Tg Economia

22-11-2021

Tg News

22-11-2021

Innovazione Magazine

22-11-2021

QuiEuropa

21-11-2021

Turismo Magazine

20-11-2021

Salute Magazine

20-11-2021

Tg Economia

19-11-2021

Tg News

19-11-2021

Tg Economia

18-11-2021

Tg News

18-11-2021

Tg Sport

17-11-2021

Tg News

17-11-2021

Tg Economia

16-11-2021

Tg News

16-11-2021

Tg Economia

15-11-2021

Tg News

15-11-2021

QuiEuropa

14-11-2021

Turismo Magazine

13-11-2021

Salute Magazine

13-11-2021

Tg Economia

12-11-2021

Tg News

12-11-2021

Tg Economia

11-11-2021

Tg News

11-11-2021

Motori

11-11-2021

Tg Economia

10-11-2021

Tg News

10-11-2021

Innovazione magazine

10-11-2021

Tg Economia

09-11-2021

Tg News

09-11-2021

Tg Economia

08-11-2021

Tg News

08-11-2021

QuiEuropa

08-11-2021

Agrifood Magazine

07-11-2021

Turismo magazine

06-11-2021

Salute Magazine

06-11-2021

Tg News

05-11-2021

Tg Economia

04-11-2021

Tg News

04-11-2021

Tg Economia

03-11-2021

Tg News

03-11-2021

Tg Economia

02-11-2021

Tg News

02-11-2021

Motori Magazine

01-11-2021

QuiEuropa

31-10-2021

Turismo Magazine

30-10-2021

Salute Magazine

30-10-2021

Tg Economia

29-10-2021

Tg News

29-10-2021

Tg Economia

28-10-2021

Tg News

28-10-2021

Tg Economia

27-10-2021

Tg News

27-10-2021

Tg Economia

26-10-2021

Tg News

26-10-2021

Tg Economia

25-10-2021

Tg News

25-10-2021

QuiEuropa

24-10-2021

Turismo Magazine

23-10-2021

Salute Magazine

23-10-2021

Tg Economia

22-10-2021

Tg News

22-10-2021

Tg Economia

21-10-2021

Tg News

21-10-2021

Tg Economia

21-10-2021

Tg News

20-10-2021

Tg News

19-10-2021

Tg Economia

18-10-2021

Tg News

18-10-2021

QuiEuropa

17-10-2021

Turismo Magazine

16-10-2021

Salute Magazine

16-10-2021

Tg Economia

15-10-2021

Tg News

15-10-2021

Tg Economia

15-10-2021

Tg News

14-10-2021

Tg Economia

13-10-2021

Tg News

13-10-2021

Salone del libro al via

13-10-2021

Tg Economia

12-10-2021

Tg News

12-10-2021

Tg Economia

11-10-2021

Tg News

11-10-2021

QuiEuropa

10-10-2021

Turismo magazine

09-10-2021

Salute Magazine

09-10-2021

Tg Economia

08-10-2021

Tg News

08-10-2021

Tg Economia

07-10-2021

Tg News

07-10-2021

Tg Economia

06-10-2021

Tg News

06-10-2021

Tg Economia

05-10-2021

Tg News

05-10-2021

Tg Economia

04-10-2021

Tg News

04-10-2021

QuiEuropa

03-10-2021

Turismo Magazine

02-10-2021

Salute Magazine

02-10-2021

Tg Economia

01-10-2021

Tg News

01-10-2021

Tg Economia

30-09-2021

Tg News

30-09-2021

Tg Economia

29-09-2021

Tg News

29-09-2021

Tg Economia

28-09-2021

Tg Economia

28-09-2021

Tg News

27-09-2021

QuiEuropa

26-09-2021

Turismo Magazine

25-09-2021

Salute Magazine

25-09-2021

Tg Economia

24-09-2021

Tg News

24-09-2021

Tg Economia

23-09-2021

Tg News

23-09-2021

Tg Economia

22-09-2021

Tg News

22-09-2021

Tg Economia

21-09-2021

Tg News

21-09-2021

Tg Economia

20-09-2021

Tg News

20-09-2021

QuiEuropa

19-09-2021

Turismo Magazine

18-09-2021

Salute Magazine

18-09-2021

Tg Economia

17-09-2021

Tg News

17-09-2021

Tg News

15-09-2021

Tg News

14-09-2021

Tg Economia

13-09-2021

Tg News

13-09-2021

QuiEuropa

12-09-2021

Turismo Magazine

11-09-2021

Salute Magazine

11-09-2021

Tg Economia

10-09-2021

Tg News

10-09-2021

Tg Economia

10-09-2021

Tg News

09-09-2021

Tg Economia

08-09-2021

Tg News

08-09-2021

Tg Economia

07-09-2021

Tg News

07-09-2021

Tg Economia

06-09-2021

Tg News

06-09-2021

QuiEuropa

05-09-2021

Turismo Magazine

04-09-2021

Salute magazine

04-09-2021

Tg Economia

03-09-2021

Tg News

03-09-2021

Tg Economia

02-09-2021

Tg News

02-09-2021

Tg Economia

01-09-2021

Tg News

01-09-2021

Tg Economia

31-08-2021

Tg News

31-08-2021

Tg Economia

30-08-2021

Tg News

30-08-2021

Qui Europa

29-08-2021

Turismo Magazine

28-08-2021

Salute Magazine

28-08-2021

Tg Economia

27-08-2021

Tg News

27-08-2021

Tg Economia

26-08-2021

Tg News

26-08-2021

Tg Economia

25-08-2021

Tg News

25-08-2021

Tg Economia

24-08-2021

Tg News

24-08-2021

Tg Economia

23-08-2021

Tg News

23-08-2021

Tg Economia

20-08-2021

Tg News

20-08-2021

Tg Economia

19-08-2021

Tg News

19-08-2021

Tg Economia

18-08-2021

Tg News

18-08-2021

Tg Economia

17-08-2021

Tg News

17-08-2021

Tg Economia

16-08-2021

Tg News

16-08-2021

Tg Economia

13-08-2021

Tg News

13-08-2021

Tg Economia

12-08-2021

Tg News

12-08-2021

Tg Economia

11-08-2021

Tg Economia

10-08-2021

Tg News

10-08-2021

Tg Economia

09-08-2021

Tg News

09-08-2021

QuiEuropa Magazine

08-08-2021

Turismo Magazine

07-08-2021

Salute Magazine

07-08-2021

Tg Economia

06-08-2021

Tg News

06-08-2021

Tg Economia

05-08-2021

Tg News

05-08-2021

Tg Economia

04-08-2021

Tg News

04-08-2021

Tg Economia

03-08-2021

Tg News

03-08-2021

Tg Economia

02-08-2021

Tg News

02-08-2021

QuiEuropa Magazine

01-08-2021

Turismo Magazine

31-07-2021

Salute Magazine

31-07-2021

Tg Economia

30-07-2021

Tg News

30-07-2021

Tg Economia

29-07-2021

Tg News

29-07-2021

Tg Economia

28-07-2021

Tg News

28-07-2021

Tg Economia

27-07-2021

Tg News

27-07-2021

Tg Economia

26-07-2021

Tg News

26-07-2021

QuiEuropa

25-07-2021

Turismo Magazine

24-07-2021

Salute Magazine

24-07-2021

Tg Economia

23-07-2021

Tg News

23-07-2021

Tg Economia

23-07-2021

Tg News

22-07-2021

Tg Economia

21-07-2021

Tg News

21-07-2021

Tg Economia

20-07-2021

Tg News

20-07-2021

Tg Economia

19-07-2021

Tg News

19-07-2021

Europa Magazine

18-07-2021

Turismo Magazine

17-07-2021

Salute Magazine

17-07-2021

Tg Economia

16-07-2021

Tg News

16-07-2021

Drapò d'identità

16-07-2021

Tg Economia

15-07-2021

Tg News

15-07-2021

Tg Economia

14-07-2021

Tg News

14-07-2021

Tg Economia

13-07-2021

Tg News

13-07-2021

Tg Economia

13-07-2021

Tg News

12-07-2021

Europa Magazine

12-07-2021

Piemonte in Festa

11-07-2021

Turismo Magazine

10-07-2021

Salute magazine

10-07-2021

Tg News

09-07-2021

Tg Economia

08-07-2021

Tg News

08-07-2021

Tg Economia

08-07-2021

Tg News

07-07-2021

Tg Economia

06-07-2021

Tg News

06-07-2021

Tg Economia

05-07-2021

Tg News

05-07-2021

Europa Magazine

04-07-2021

Turismo Magazine

03-07-2021

Salute Magazine

03-07-2021

Tg Economia

03-07-2021

Tg News

02-07-2021

Tg Economia

02-07-2021

Tg News

01-07-2021

Tg Economia

30-06-2021

Tg News

30-06-2021

Tg Economia

29-06-2021

Tg News

29-06-2021

Tg Economia

28-06-2021

Tg News

28-06-2021

QuiEuropa magazine

27-06-2021

Turismo Magazine

26-06-2021

Salute Magazine

26-06-2021

Tg Economia

25-06-2021

Tg News

25-06-2021

Tg Economia

24-06-2021

Tg News

24-06-2021

Tg Economia

23-06-2021

Tg News

23-06-2021

Tg Economia

22-06-2021

Tg News

22-06-2021

Tg Economia

21-06-2021

Tg News

21-06-2021

Tg Economia

18-06-2021

Tg News

18-06-2021

Tg Economia

17-06-2021

Tg News

17-06-2021

Tg Economia

16-06-2021

Tg News

16-06-2021

Tg Economia

15-06-2021

Tg News

15-06-2021

Tg Economia

15-06-2021

Tg News

14-06-2021

Tg Economia

11-06-2021

Tg News

11-06-2021

Tg Economia

10-06-2021

Tg News

10-06-2021

Tg Economia

09-06-2021

Tg Economia

09-06-2021

Tg News

08-06-2021

Tg Economia

07-06-2021

Tg News

07-06-2021

QuiEuropa Magazine

06-06-2021

Turismo Magazine

05-06-2021

Salute Magazine

05-06-2021

Tg Economia

04-06-2021

Tg News

04-06-2021

Tg Economia

03-06-2021

Tg News

03-06-2021

Tg Economia

01-06-2021

Tg News

01-06-2021

Tg Economia

31-05-2021

Tg News

31-05-2021

QuiEuropa

30-05-2021

Turismo Magazine

29-05-2021

Salute Magazine

29-05-2021

Tg Economia

28-05-2021

Al fianco della Croce Rossa

28-05-2021

Tg News

28-05-2021

Tg Economia

27-05-2021

Tg News

27-05-2021

Tg Economia

27-05-2021

Tg News

26-05-2021

Tg Economia

25-05-2021

Tg News

25-05-2021

Tg Economia

25-05-2021

QuiEuropa magazine

24-05-2021

Salute Magazine

23-05-2021

Turismo Magazine

22-05-2021

Piemontese nel Mondo

22-05-2021

Tg News

21-05-2021

Tg Economia

20-05-2021

Tg News

20-05-2021

Tg Economia

20-05-2021

Tg News

19-05-2021

Tg Economia

18-05-2021

Tg News

18-05-2021

Tg Economia

17-05-2021

Tg News

17-05-2021

Qui Europa

16-05-2021

Turismo Magazine

16-05-2021

Salute Magazine

15-05-2021

Tg Economia

15-05-2021

Tg News

14-05-2021

Tg Economia

14-05-2021

Tg Economia

13-05-2021

Tg News

12-05-2021

Tg Economia

11-05-2021

Tg Economia

10-05-2021

Tg News

10-05-2021

Qui Europa

09-05-2021

Tg Turismo

08-05-2021

Tg Salute

08-05-2021

Tg Economia

07-05-2021

Tg News

07-05-2021

Tg Economia

06-05-2021

Tg News

06-05-2021

La liberazione di Mauthausen

06-05-2021

Tg Economia

05-05-2021

Tg News

05-05-2021

Tg Economia

04-05-2021

Tg News

04-05-2021

Tg News

03-05-2021

Qui Europa

02-05-2021

Tg Turismo

01-05-2021

Tg Salute

01-05-2021

Tg Economia

30-04-2021

Tg News

30-04-2021

Tg Economia

29-04-2021

Tg News

29-04-2021

Tg Economia

28-04-2021

Tg News

28-04-2021

Tg Economia

27-04-2021

Tg News

27-04-2021

Tg Economia

26-04-2021

Tg News

26-04-2021

Qui Europa

25-04-2021

Tg Salute

24-04-2021

Tg Economia

23-04-2021

Tg News

23-04-2021

Tg Economia

23-04-2021

Tg News

22-04-2021

Tg Economia

21-04-2021

Tg News

21-04-2021

Tg Economia

20-04-2021

Tg News

20-04-2021

Tg Economia

19-04-2021

Tg News

19-04-2021

Qui Europa

18-04-2021

Tg Turismo

17-04-2021

Tg Salute

17-04-2021

Tg Economia

16-04-2021

Tg News

16-04-2021

Tg Economia

15-04-2021

Tg News

15-04-2021

25 Aprile virtuale

15-04-2021

Tg Economia

15-04-2021

Tg News

14-04-2021

Tg Economia

13-04-2021

Tg News

13-04-2021

Tg Economia

12-04-2021

Tg News

12-04-2021

Tg Europa

11-04-2021

Tg Turismo

10-04-2021

Tg Salute

10-04-2021

Tg Economia

09-04-2021

Tg News

09-04-2021

Tg Economia

09-04-2021

Tg News

08-04-2021

Tg Economia

07-04-2021

Tg News

07-04-2021

Tg Economia

06-04-2021

Tg News

06-04-2021

Tg Europa

04-04-2021

Tg Turismo

03-04-2021

Tg Salute

03-04-2021

Tg Economia

02-04-2021

Tg News

02-04-2021

Tg Economia

02-04-2021

Tg News

01-04-2021

Tg Economia

31-03-2021

Tg News

31-03-2021

La lotta all'usura parte dalla scuola

30-03-2021

Tg Economia

30-03-2021

Tg News

30-03-2021

Tg Economia

29-03-2021

Tg News

29-03-2021

Tg Europa

28-03-2021

Tg Turismo

27-03-2021

Tg Salute

27-03-2021

Tg Economia

26-03-2021

Tg News

26-03-2021

Tg Economia

25-03-2021

Tg News

25-03-2021

Tg Economia

24-03-2021

Tg News

24-03-2021

Tg Economia

23-03-2021

Tg News

23-03-2021

Tg Economia

22-03-2021

Tg News

22-03-2021

Tg Europa

21-03-2021

Tg Turismo

20-03-2021

Tg Salute

20-03-2021

Tg Economia

20-03-2021

Tg News

19-03-2021

Tg Economia

18-03-2021

Tg News

18-03-2021

160 anni di Unità d'Italia

17-03-2021

Tg Economia

17-03-2021

Tg News

17-03-2021

Tg Economia

16-03-2021

Tg News

16-03-2021

Tg Economia

15-03-2021

Tg News

15-03-2021

Tg Europa

14-03-2021

Tg Turismo

13-03-2021

Tg Salute

13-03-2021

Tg Economia

13-03-2021

Tg News

12-03-2021

Tg Economia

11-03-2021

Tg News

11-03-2021

Tg Economia

10-03-2021

Tg News

10-03-2021

Tg Economia

10-03-2021

Tg News

09-03-2021

Tg Economia

08-03-2021

Tg Europa

08-03-2021

Tg Turismo

07-03-2021

Tg Salute

07-03-2021

Il Piemonte per l'8 Marzo

06-03-2021

Tg Economia

06-03-2021

Tg News

05-03-2021

Tg Economia

05-03-2021

Tg News

04-03-2021

Tg Economia

04-03-2021

Tg News

03-03-2021

Tg Economia

02-03-2021

Tg News

02-03-2021

Tg Economia

01-03-2021

Tg News

01-03-2021

Tg Europa

28-02-2021

Tg Turismo

28-02-2021

Tg Salute

27-02-2021

Tg Economia

27-02-2021

Tg News

26-02-2021

Tg Economia

26-02-2021

Tg News

25-02-2021

Tg Economia

25-02-2021

Tg News

24-02-2021

Tg Economia

24-02-2021

Tg News

23-02-2021

Tg Economia

23-02-2021

Tg News

22-02-2021

Tg Europa

22-02-2021

Tg Turismo

21-02-2021

Tg Salute

20-02-2021

Tg Economia

20-02-2021

Tg News

19-02-2021

Tg Economia

18-02-2021

Tg News

18-02-2021

Tg Economia

17-02-2021

Tg News

17-02-2021

Tg Economia

16-02-2021

Tg News

16-02-2021

Tg Economia

15-02-2021

Tg News

15-02-2021

Tg Europa

14-02-2021

Tg Salute

13-02-2021

Tg Economia

12-02-2021

Tg News

12-02-2021

Tg Economia

11-02-2021

Tg News

11-02-2021

Tg Economia

10-02-2021

Tg News

10-02-2021

Una mostra fotografica per il Giorno del Ricordo

10-02-2021

Tg Economia

09-02-2021

Tg News

08-02-2021

Tg Europa

07-02-2021

Tg Turismo

07-02-2021

Tg Salute

06-02-2021

Tg Economia

06-02-2021

Tg News

05-02-2021

Tg Economia

04-02-2021

Tg News

04-02-2021

Tg Economia

04-02-2021

Tg News

03-02-2021

Tg Economia

03-02-2021

Tg News

02-02-2021

Tg Economia

02-02-2021

Tg News

01-02-2021

Tg Europa

31-01-2021

Tg Turismo

30-01-2021

Tg Salute

30-01-2021

Tg Economia

29-01-2021

Tg News

29-01-2021

Tg Economia

28-01-2021

La Giornata della Memoria in Piemonte

28-01-2021
La celebrazione ufficiale all’ex caserma dei Vigili del Fuoco in corso Regina Margherita a Torino. La posa di otto pietre d’inciampo ha caratterizzato la giornata, ma questa volta non c’era Gunter Demning bloccato in patria dalla pandemia

Tg Economia

27-01-2021

Tg News

27-01-2021

Tg Economia

27-01-2021

Tg News

26-01-2021

Tg Economia

25-01-2021

Tg News

25-01-2021

Tg Europa

24-01-2021

Tg Turismo

24-01-2021

Tg Salute

23-01-2021

Tg Economia

23-01-2021

Tg News

22-01-2021

Il fascismo e l'epidemia di spagnola nei bandi per gli studenti piemontesi

22-01-2021
Il Consiglio regionale del Piemonte, con l’Ufficio scolastico regionale, ha rinnovato anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’offerta formativa rivolta agli studenti piemontesi proponendo sei bandi di concorso. Nonostante l'emergenza covid l'iniziativa, che negli anni ha riscosso grande successo, non si ferma. Questi i concorsi proposti alle scuole: “Ambasciatori del Consiglio regionale”, "Le note del Cuore", il "Premio Gianni Oberto", "Diventiamo cittadini Europei", "Cultura della Legalità e dell’uso responsabile del denaro" e il "Progetto di Storia contemporanea".

Tg Economia

21-01-2021

Tg News

21-01-2021

Tg Economia

20-01-2021

Tg News

20-01-2021

Tg Economia

19-01-2021

Tg News

19-01-2021

Tg Economia

18-01-2021

Tg News

18-01-2021

Tg Europa

17-01-2021

Tg Salute

16-01-2021

Tg Economia

16-01-2021

Tg News

15-01-2021

Tg Economia

14-01-2021

Tg News

14-01-2021

Tg Economia

13-01-2021

Tg News

13-01-2021

Tg Economia

12-01-2021

Tg News

12-01-2021

Tg Economia

11-01-2021

Tg News

11-01-2021

L'editoria locale a Vita Nova

11-01-2021

La Torino di "Cuore" per Vita Nova e il Salone del Libro

11-01-2021

Giornata contro la violenza sulle donne

11-01-2021

Tg Europa

10-01-2021

Tg Turismo

09-01-2021

Tg Salute

09-01-2021

Tg Economia

08-01-2021

Tg News

08-01-2021

Tg Economia

07-01-2021

Tg News

07-01-2021

Tg Economia

06-01-2021

Tg Economia

05-01-2021

Tg News

05-01-2021

Tg Economia

04-01-2021

Tg News

04-01-2021

Tg Europa

03-01-2021

Tg Turismo

02-01-2021

Tg Salute

02-01-2021

Tg Economia

31-12-2020

Tg News

31-12-2020

Tg Economia

30-12-2020

Tg News

30-12-2020

Tg Economia

30-12-2020

Tg News

29-12-2020

Tg Economia

28-12-2020

Tg News

28-12-2020

Tg Turismo

27-12-2020

Tg Europa

26-12-2020

Tg News

25-12-2020

Tg Salute

25-12-2020

Tg News

24-12-2020

Tg Economia

23-12-2020

Tg News

23-12-2020

Tg Economia

22-12-2020

Tg News

22-12-2020

Un anno a Palazzo Lascaris

22-12-2020

Tg Economia

21-12-2020

Tg Europa

20-12-2020

Tg Turismo

20-12-2020

Tg Salute

19-12-2020

Tg Economia

19-12-2020

Tg News

18-12-2020

Tg Economia

17-12-2020

Tg Economia

17-12-2020

Tg Economia

17-12-2020

Tg Economia

17-12-2020

Tg Economia

17-12-2020

Tg News

17-12-2020

Tg Economia

16-12-2020

Tg News

16-12-2020

Tg Economia

15-12-2020

Tg News

15-12-2020

Tg Economia

14-12-2020

Tg Europa

13-12-2020

Tg Turismo

12-12-2020

Tg Salute

12-12-2020

Tg Economia

11-12-2020

Tg News

11-12-2020

Tg Economia

10-12-2020

Tg News

10-12-2020

Tg Economia

09-12-2020

Tg Economia

08-12-2020

Tg News

08-12-2020

Tg Economia

07-12-2020

Tg News

07-12-2020

Tg Europa

06-12-2020

Tg Turismo

05-12-2020

Tg Salute

05-12-2020

Tg Economia

04-12-2020

Tg News

04-12-2020

Tg News

03-12-2020

Tg Economia

03-12-2020

Tg News

02-12-2020

Tg Economia

01-12-2020

Tg News

01-12-2020

Tg Economia

30-11-2020

Tg News

30-11-2020

Tg Europa

29-11-2020

Tg Turismo

28-11-2020

Tg Salute

28-11-2020

Tg Economia

28-11-2020

Tg News

27-11-2020

Tg Economia

26-11-2020

Tg News

26-11-2020

Studenti in piazza

26-11-2020

Tg Economia

25-11-2020

Tg News

25-11-2020

Tg Economia

24-11-2020

Tg News

24-11-2020

Contro la violenza sulle donne

24-11-2020

Tg Economia

23-11-2020

Tg News

23-11-2020

Tg Europa

22-11-2020

Tg Salute

21-11-2020

Tg Economia

20-11-2020

Tg News

20-11-2020

Tg Economia

19-11-2020

Tg News

19-11-2020

Tg Economia

18-11-2020

Tg News

18-11-2020

Tg Economia

18-11-2020

Tg News

17-11-2020

Tg Economia

16-11-2020

Tg News

16-11-2020

Tg Europa

15-11-2020

Tg Turismo

14-11-2020

Tg Salute

14-11-2020

Tg Economia

13-11-2020

Schools for future parla Anita

13-11-2020

Tg News

13-11-2020

Tg Economia

12-11-2020

Tg News

12-11-2020

Tg Economia

11-11-2020

Tg News

11-11-2020

Tg Economia

10-11-2020

Tg News

10-11-2020

Tg Economia

09-11-2020

Tg News

09-11-2020

Tg Europa

08-11-2020

Tg Turismo

07-11-2020

Tg Salute

07-11-2020

Tg Economia

07-11-2020

Tg News

06-11-2020

Tg Economia

05-11-2020

Tg News

05-11-2020

Conferenza stampa Conte 4 novembre 2020

04-11-2020

Tg Economia

04-11-2020

Tg News

04-11-2020

Tg Economia

03-11-2020

Tg News

03-11-2020

Tg Economia

02-11-2020

Tg News

02-11-2020

Tg Europa

01-11-2020

Tg Turismo

31-10-2020

Tg Salute

31-10-2020

Tg Economia

30-10-2020

Tg News

30-10-2020

Tg Economia

30-10-2020

Tg News

29-10-2020

Tg Economia

28-10-2020

Tg News

28-10-2020

Tg Economia

27-10-2020

Tg News

27-10-2020

Dpcm protesta Torino

27-10-2020

Tg Economia

26-10-2020

Immuni, l'app contro il Covid-19

26-10-2020

Tg News

26-10-2020

Tg Europa

25-10-2020

Tg Turismo

24-10-2020

Tg Salute

24-10-2020

Tg Economia

24-10-2020

Tg News

23-10-2020

Tg Economia

22-10-2020

Tg News

22-10-2020

Tg Economia

22-10-2020

Tg News

21-10-2020

Tg Economia

20-10-2020

Tg News

20-10-2020

Tg Economia

19-10-2020

Tg News

19-10-2020

Tg Europa

18-10-2020

Tg Turismo

18-10-2020

Tg Salute

17-10-2020

Tg Economia

17-10-2020

Tg News

16-10-2020

Tg Economia

15-10-2020

Tg News

15-10-2020

Tg Economia

15-10-2020

Tg News

14-10-2020

Tg Economia

13-10-2020

Tg News

13-10-2020

Tg Economia

12-10-2020

Tg News

12-10-2020

Tg Salute

11-10-2020

Tg Turismo

10-10-2020

Tg Europa

10-10-2020

Tg Economia

09-10-2020

Tg News

09-10-2020

Tg Economia

09-10-2020

Tg News

08-10-2020

Tg Economia

07-10-2020

Tg News

07-10-2020

Tg Economia

06-10-2020

Tg News

06-10-2020

Tg Economia

05-10-2020

Tg News

05-10-2020

Tg Europa

04-10-2020

Tg Turismo

03-10-2020

Tg Salute

03-10-2020

Tg Economia

03-10-2020

Tg News

02-10-2020

Tg Economia

01-10-2020

Tg News

01-10-2020

Tg Economia

30-09-2020

Tg News

30-09-2020

Tg Economia

29-09-2020

Tg News

29-09-2020

Tg Economia

28-09-2020

Tg News

28-09-2020

Tg Europa

27-09-2020

Tg Turismo

27-09-2020

Tg Salute

26-09-2020

Tg Economia

26-09-2020

Tg News

25-09-2020

Tg Economia

24-09-2020

Tg News

24-09-2020

Tg News

23-09-2020

Tg Economia

22-09-2020

Tg News

22-09-2020

Tg Economia

21-09-2020

Tg News

21-09-2020

Tg Turismo

20-09-2020

Tg Europa

19-09-2020

Tg Salute

19-09-2020

Tg Economia

19-09-2020

Tg News

18-09-2020

Tg Economia

18-09-2020

Tg News

17-09-2020

Tg Economia

16-09-2020

Tg News

16-09-2020

Tg Economia

15-09-2020

Tg News

15-09-2020

Tg Economia

14-09-2020

Tg News

14-09-2020

Tg Turismo

14-09-2020

TG Europa

12-09-2020

Tg Salute

12-09-2020

Tg Economia

11-09-2020

Tg News

11-09-2020

Cirio, lo sport e il fascismo

11-09-2020

Tg Economia

11-09-2020

Tg News

10-09-2020

Tg Economia

09-09-2020

Tg News

09-09-2020

Tg Economia

08-09-2020

Tg News

08-09-2020

Tg Economia

07-09-2020

Tg News

07-09-2020

Tg Europa

06-09-2020

Tg Salute

06-09-2020

Tg Turismo

05-09-2020

Tg Economia

05-09-2020

Tg News

04-09-2020

Tg Economia

03-09-2020

Tg News

03-09-2020

Tg Economia

02-09-2020

Tg News

02-09-2020

Tg Economia

01-09-2020

Tg News

01-09-2020

Tg Economia

31-08-2020

Tg News

31-08-2020

Tg Turismo

30-08-2020

Tg Europa

29-08-2020

Tg Economia

28-08-2020

Tg News

28-08-2020

Tg Economia

27-08-2020

Tg News

27-08-2020

Tg Economia

26-08-2020

Tg News

26-08-2020

Tg Economia

25-08-2020

Tg News

25-08-2020

Tg Economia

24-08-2020

Tg News

24-08-2020

Tg Turismo

22-08-2020

Tg Economia

21-08-2020

Tg News

21-08-2020

Tg Economia

20-08-2020

Tg News

20-08-2020

Tg Economia

19-08-2020

Tg News

19-08-2020

Tg Economia

18-08-2020

Tg News

18-08-2020

Tg Economia

17-08-2020

Tg News

17-08-2020

Tg Turismo

15-08-2020

Tg News

14-08-2020

Tg News

14-08-2020

Tg Economia

14-08-2020

Tg News

13-08-2020

Tg Economia

13-08-2020

Tg News

12-08-2020

Tg Economia

12-08-2020

Tg News

11-08-2020

Tg Economia

11-08-2020

Tg News

10-08-2020

Tg Europa

09-08-2020

Tg Salute

08-08-2020

Tg Economia

08-08-2020

Tg News

07-08-2020

Tg Economia

07-08-2020

Tg News

06-08-2020

Tg Economia

05-08-2020

Tg News

05-08-2020

Tg Economia

04-08-2020

Tg News

04-08-2020

Tg Economia

03-08-2020

Tg News

03-08-2020

Tg Europa

02-08-2020

Tg Turismo

02-08-2020

Tg Salute

01-08-2020

Tg Economia

31-07-2020

La bandiera del Piemonte nel mondo

31-07-2020

Tg News

31-07-2020

Tg Economia

31-07-2020

Tg News

30-07-2020

Tg Economia

30-07-2020

Dal Vuoto al Volto

29-07-2020

Tg News

29-07-2020

Tg Economia

28-07-2020

Tg News

28-07-2020

Tg Economia

28-07-2020

Tg News

27-07-2020

Tg Europa

26-07-2020

Tg Turismo

25-07-2020

Tg Salute

25-07-2020

Tg Economia

24-07-2020

Tg News

24-07-2020

Tg Economia

23-07-2020

Tg News

23-07-2020

Tg Economia

22-07-2020

Tg News

22-07-2020

Tg Economia

21-07-2020

Tg News

21-07-2020

Tg Economia

20-07-2020

Tg News

20-07-2020

Tg Turismo

19-07-2020

Tg Europa

18-07-2020

Tg Economia

17-07-2020

Tg News

17-07-2020

Tg Economia

16-07-2020

Tg News

16-07-2020

Tg Economia

15-07-2020

Tg News

15-07-2020

Tg Economia

14-07-2020

Tg News

14-07-2020

Tg Economia

13-07-2020

Tg News

13-07-2020

1970. Nasce la Regione Piemonte

13-07-2020
Lunedi' 13 luglio 1970 l'Assemblea legislativa del Piemonte si riuniva per la prima volta. Oggi, lunedi' 13 luglio 2020 e per tutta la settimana, il Consiglio regionale ricorda quella data storica, tappa fondamentale della vita istituzionale dell'intera Regione

Tg Turismo

13-07-2020

Anniversario battaglia dell'Assietta

12-07-2020

Tg Salute

11-07-2020

Tg Europa

11-07-2020

Tg Economia

11-07-2020

Tg News

10-07-2020

Tg Economia

09-07-2020

Tg News

09-07-2020

Tg Economia

09-07-2020

Tg News

08-07-2020

Tg Economia

07-07-2020

Tg News

07-07-2020

Tg Economia

06-07-2020

Tg News

06-07-2020

Commemorazione Colle del Lys

06-07-2020

Tg Europa

05-07-2020

Tg Turismo

04-07-2020

Tg Salute

04-07-2020

Tg News

03-07-2020

Tg Economia

03-07-2020

Tg News

02-07-2020

Tg Economia

02-07-2020

Tg News

01-07-2020

Tg Economia

30-06-2020

Tg News

30-06-2020

Tg Economia

29-06-2020

Tg News

29-06-2020

Tg Europa

28-06-2020

Tg Salute

27-06-2020

Tg Economia

26-06-2020

Tg News

26-06-2020

Tg Economia

25-06-2020

Tg News

25-06-2020

Tg Economia

24-06-2020

Tg News

24-06-2020

Tg News

23-06-2020

Tg Economia

22-06-2020

Tg News

22-06-2020

Tg Turismo

20-06-2020

Tg Europa

20-06-2020

Tg Salute

20-06-2020

Tg Economia

19-06-2020

Tg News

19-06-2020

Tg Economia

18-06-2020

Tg News

18-06-2020

Tg Economia

17-06-2020

Tg News

17-06-2020

Tg Economia

16-06-2020

Tg News

16-06-2020

Tg Economia

15-06-2020

Tg News ore 13

15-06-2020

Tg Turismo

13-06-2020

Tg Motori

13-06-2020

Tg Europa

13-06-2020

Tg Salute

13-06-2020

Tg Economia

12-06-2020

Tg News

12-06-2020

Tg Economia

12-06-2020

Tg News ore 13

11-06-2020

Tg Economia

10-06-2020

Tg news ore 13

10-06-2020

Tg Economia

09-06-2020

Tg ore 13

09-06-2020

Tg Sport ore 8

09-06-2020

Tg News

08-06-2020

Tg Turismo

06-06-2020

Tg Europa

06-06-2020

Tg Economia

05-06-2020

Tg Sport delle 17,30

05-06-2020

Tg news delle ore 13

05-06-2020

Operazione Molosso

05-06-2020

Tg Economia

04-06-2020

Tg sport

04-06-2020

2 Giugno, #IoCiCredoPerché

03-06-2020
La ricorrenza della Festa della Repubblica coincide quest’anno con la ripartenza del Piemonte. Per sottolineare come i valori della Repubblica e della Costituzione accomunino istituzioni e cittadini, per tutta la giornata del 2 giugno Giunta e Consiglio regionale, Prefettura, Comune di Torino, Città metropolitana, Ufficio scolastico regionale e i tre Atenei piemontesi hanno condiviso on line una serie di iniziative accomunate dall’hashtag “Io Ci Credo Perché”.

Una web marathon per il 25 Aprile

22-04-2020
Con questa iniziativa, presentata oggi in una conferenza stampa on-line, il Polo del 900, con il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione, ha deciso di celebrare l’anniversario della Liberazione in questi giorni condizionati dal coronavirus che impedisce l’organizzazione di eventi pubblici e la partecipazione delle persone

Appello del presidente Allasia

22-03-2020

8 marzo, un giorno per riflettere

07-03-2020
Per l'8 marzo, 13 donne della politica e della società civile regionale si sono unite per far sentire la loro vicinanza a tutte coloro che in questo particolare momento di crisi lottano per la propria famiglia, per il proprio lavoro, per i propri diritti

Coronavirus, informatevi attraverso i canali ufficiali

27-02-2020
“Il mio appello a tutti i cittadini piemontesi è quello di acquisire notizie solo attraverso i canali istituzionali, in particolare il sito della Giunta, del Consiglio regionale e della Protezione civile, senza affidarsi a fonti non ufficiali, frequenti sui social network, che rischiano di alimentare disinformazione, preoccupazione e talvolta anche truffe”. Così il presidente del Consiglio regionale si è rivolto ai piemontesi per aggiornarli sulla gestione dell’emergenza Coronavirus.

#sicuroèmorto, decidi tu come tornare a casa

21-02-2020
É stata presentata a Palazzo Lascaris la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale #sicuroèmorto, decidi tu come tornare a casa, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con polizia stradale, croce rossa e associazione vittime della strada.

Presentato il Carnevale piemontese 2020

19-02-2020
Martedì 18 febbraio i quattro grandi carnevali del Piemonte -Santhià, Borgosesia, Chivasso e Ivrea- hanno chiamato a raccolta le maschere tradizionali delle varie località piemontesi in una serata organizzata al “PalaCarvè” di Santhià

A Palazzo Lascaris il Gran Ballo d'Inverno

17-02-2020
Sono state circa 70 le coppie che hanno partecipato nella serata di San Valentino al Gran Ballo D’inverno organizzato dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Giunta per festeggiare i piemontesi che si sono uniti in matrimonio nel 1970.

Il Giorno del Ricordo

10-02-2020
Più di ottomila morti, trecentomila esuli, centonove campi profughi sparsi in tutta la penisola. Non bastano i numeri a raccontare la tragedia delle foibe, le violenze e le persecuzioni nei confronti degli italiani dopo i trattati di pace di Parigi del 1947 che assegnavo i territorio di Istria, Zara e una parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia. A Torino, cerimonia in ricordo delle vittime al cimitero monumentale, alla presenza dei rappresentanti di Città e Regione e di chi ha vissuto in prima persona l'esodo.

D'Inverno sul Po, sfida a colpi di remo

08-02-2020
Sono arrivati da tutta Europa i 3.100 atleti che si sono dati appuntamento a Torino nel fine settimana dell'8 e 9 febbraio per la 37° edizione della regata internazionale di fondo D'Inverno sul Po. Una sfida a colpi di remo diventata, anno dopo anno, appuntamento irrinunciabile nel panorama del canottaggio nazionale, inserita nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni della Regione Piemonte

Mostra "Augusto Cantamessa. Atmosfere piemontesi"

07-02-2020
Un percorso per raccontare luoghi e persone, per guardare il cambiamento di città e campagna attraverso gli occhi di un artista che ha portato la storia del Piemonte nel mondo. È la mostra “Augusto Cantamessa. Atmosfere piemontesi” inaugurata a Palazzo Lascaris e visitabile fino al 6 marzo

Innovazione e tecnologia al servizio della medicina

06-02-2020
Medicina e tecnologia ,insieme, per facilitare le prestazioni sanitarie. È il convegno "telemedicina e innovazione in medicina nella sanità regionale" tenuto a Palazzo Lascaris e che ha coinvolto medici, professionisti ed esponenti della politica regionale.

D'inverno sul Po

01-02-2020
La trentasettesima edizione della regata internazionale di fondo è stata inserita nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni della Regione Piemonte. Quest'anno la canottieri Esperia in collaborazione con l'AIRC promuove una giornata di approfondimento su cura e prevenzione del cancro.

Emergenza “tratta” in Piemonte

31-01-2020
Sono 667 le persone accolte in Piemonte dagli enti “anti-tratta” tra il 2014 e il 2018, 1.117 sono i colloqui effettuati. A maggio 2018 nei centri del Piemonte erano ospitate 704 richiedenti asilo nigeriane. Sono solo alcuni dei dati presentati nel corso dell’incontro “Emergenza tratta in Piemonte" a cura della Direzione Processo legislativo e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale

Palazzo Lascaris, palazzo della memoria

27-01-2020
Il 27 gennaio la sede del consiglio regionale del Piemonte ha aperto le porte a 109 studenti per coinvolgerli in un percorso interattivo per stimolarli a una riflessione su quello che è stato l'Olocausto e quel che ancora -purtroppo- sono discriminazione, razzismo e violenza in troppe parti del mondo

Il Cimento Invernale, patrimonio del Piemonte

26-01-2020
Domenica 26 gennaio è il giorno del consueto (e molto atteso) tuffo invernale nel Po. Patrimonio delle tradizioni piemontesi, quest'anno il Cimento Invernale degli Orsi Polari è stato inserito nel calendario dei festeggiamenti per il 50° anniversario della Regione Piemonte.

I carnevali storici piemontesi si raccontano

24-01-2020
Santhià, Borgosesia, Chivasso e Ivrea. Quattro manifestazioni carnevalesche diverse, testimoni ognuna a suo modo, di una delle tradizioni più antiche del paese. Ma è proprio nella diversità che i quattro carnevali hanno trovato il modo di integrarsi arricchendo l’offerta culturale del Piemonte.

In mostra i carnevali storici piemontesi

23-01-2020
Borgosesia, Chivasso, Ivrea e Santhià, quattro carnevali storici insieme per promuovere la tradizione e il territorio piemontese. E’ la mostra “Tradizione e storia del grande carnevale piemontese” inaugurata a Palazzo Lascaris e visitabile alla biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte e all’Urp.

A Torino nuove pietre d'inciampo

16-01-2020
Utilizzare l’arte come strumento per non dimenticare. È l’intento delle pietre d’inciampo, le piccole targhe dell’artista tedesco Guten Demning ideate per ricordare le vittime del nazifascismo. Ad oggi il progetto ha portato a Torino 114 pietre: le ultime, quelle in via Piazzi 3 sono state dedicate alla famiglia Colombo.

50 anni di Regione Piemonte

15-01-2020
Due importanti anniversari ricorreranno nel 2020: il 50° dell’istituzione della Regione Piemonte e il 15° anniversario della promulgazione dello Statuto regionale. Un calendario ricco di eventi ripercorrerà gli avvenimenti salienti e farà riscoprire personaggi e tradizioni che fanno parte della storia e della cultura piemontese.

Concerto di Natale

20-12-2019
Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ha ospitato il consueto appuntamento natalizio organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. Una serata di musica e canti che per questa edizione si è avvalso della collaborazione del Centro Studi Piemontesi.

Consiglio, un 2019 di transizione

19-12-2019
Consueto bilancio di fine anno per il Consiglio Regionale del Piemonte, il primo dopo l'insediamento nel luglio scorso. 46 le sedute dell'assemblea, 52 i progetti di legge presentati, 123 gli atti ispettivi e 138 quelli di indirizzo di cui 28 approvati.

  #SeDonoSalvo

17-12-2019
Sono 110 mila i donatori di sangue in Piemonte, 30 mila solo nel comune di Torino. A questi, si sono aggiunti una ventina di consiglieri regionali che si sono prestati per una donazione nell’autoemoteca dell’Avis nel cortile di Palazzo Lascaris.

L'arte del presepe in mostra

12-12-2019
I presepi come usanza da tramandare di padre in figlio. È la mostra "Presepi nella tradizione artistica e popolare del mondo" visitabile nella biblioteca della regione Piemonte "Umberto Eco" e nella sede dell'URP

Torino ferita - 11 dicembre 1979

11-12-2019
Sono trascorsi 40 anni dall'attentato ad opera dei terroristi di Prima Linea alla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino. Nell'aula del consiglio regionale del Piemonte, tra memoria storica e considerazioni, si ricordano gli anni di piombo con il convegno "Torino Ferita - 11 dicembre 1979"

A Palazzo Lascaris la mostra "Persone"

03-12-2019
Cinquanta opere grafiche e pittoriche realizzate da undici artisti per avvicinarsi a chi vede il nostro mondo, ma con occhi diversi. È la mostra “Persone” inaugurata il 2 dicembre a Palazzo Lascaris, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

Nuovi centri anti violenza per le donne

28-11-2019
Un nuovo centro antiviolenza e dieci sportelli apriranno nel 2020 in Piemonte. E’ la risposta che la regione dà alla maggior richiesta di assistenza arrivata ai 20 centri a ai 66 sportelli presenti attualmente sul territorio

Volti di donne allo specchio contro la violenza

27-11-2019
Una panchina rossa, uno specchio e una macchina fotografica. L' emozione nel dietro le quinte dell'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte per il 25 novembre

I volti raccontano la violenza

25-11-2019
Tante le testimonial che hanno voluto che hanno voluto affiancare le consigliere regionali nell’iniziativa “I volti raccontano la violenza”, organizzata a palazzo Lascaris in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una staffetta fotografica con tanti volti noti di donne piemontesi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della politica.

#KidsTakeover - I Consigli comunali dei ragazzi si raccontano

21-11-2019
Sono stati i giovani i protagonisti di “#KidsTakeover- I Consigli comunali dei ragazzi si raccontano”. Un’iniziativa del consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale che hanno aderito alla proposta dell’UNICEF in occasione dei trent’anni della convenzione ONU per i diritti dell’infanzia.

Una piazza intitolata a Franco Antonicelli

18-11-2019
A quarantacinque anni dalla sua scomparsa, il Comitato Resistenza e Costituzione del consiglio regionale del Piemonte, la città di Torino e il Polo del '900 hanno ricordato la figura di Franco Antonicelli

Pop-UPiemonte, anche il libro è interattivo

24-10-2019
Valorizzare e ricostruire una parte significativa della storia editoriale piemontese attraverso l’esposizione di oltre sessanta libri animati stampati a Torino e in Piemonte tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’60 del Novecento. È la mostra Pop-UPiemonte, che sarà aperta al pubblico fino al 29 novembre alla Biblioteca della Regione Piemonte Umberto Eco.

Paolo Gaidano, pittore per passione

18-10-2019
A Palazzo Lascaris la mostra dedicata al pittore di Poirino, artista fuori dagli schemi, apprezzato in Italia e all'estero che ai salotti e al bel mondo preferiva polenta e barbera

Verso il “sistema” dei siti Unesco del Piemonte

18-10-2019
Ridurre gli sprechi e aumentare la capacità attrattiva del territorio. È stato questo l’obiettivo dello studio “Man and Biosphere e Heritage” condotto dal dipartimento di architettura e design del politecnico di torino che ha applicato un approccio sistemico ai siti unesco presenti in Piemonte.

Insediato l'Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento

17-10-2019
L'organismo lavorerà in collaborazione con la Commissione permanente in materia di legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi. Ne fanno parte undici soggetti in rappresentana di istituzioni, fodazioni, Libera, Ires e Federconsumatori

Stati generali della Nuova Comunicazione

11-10-2019
Web, social network e chat sono ormai mezzi indispensabili per comunicare con i cittadini. Lo sanno bene le pubbliche amministrazioni che si sono date appuntamento venerdì undici ottobre a Palazzo Lascaris per la quinta edizione degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica.

Piemontesi d'Argentina in Consiglio

09-10-2019
Scambi turistici e culturali e possibilità per i giovani argentini di origini piemontesi di svolgere stage nelle aziende del Piemonte. È quanto emerso nell'incontro tra il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, e la delegazione della Fapa la Federacion Asociaciones Piemontesas Argentinas, guidata da Edelvio Sandrone

Ornella Toselli è la nuova presidente della Consulta femminile del Piemonte

04-10-2019
Ornella Toselli è la nuova presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte. La neo presidente, che succede all’uscente Cinzia Pecchio è stata eletta dal plenum costituito dall’organismo consultivo durante la seduta di insediamento avvenuta giovedì 3 ottobre a Palazzo Lascaris

"Anni '70 tra memoria e nostalgia" in mostra a Torino

20-09-2019
Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, la mostra del fotografo chierese (di origini lucane) Pietro Lombardi racconta in 100 scatti come eravamo negli anni '70. Ricordi di un’Italia del passato letti dagli occhi di un fotografo che l’ha attraversato da sud a nord

Carlotta Gilli, il nuoto è d'oro

19-09-2019
Carlotta Gilli, 18 appena compiuti, è tornata a casa dopo i successi ai campionati del mondo di nuoto paralimpico di Londra. Per lei sei medaglie e la soddisfazione di aver contribuito in maniera determinante al successo della spedizione azzurra. Ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente dell’assemblea regionale Stefano Allasia, ora ai prossimi impegni, le Paralimpiadi di Tokyo

Inaugurata a Druento la Special Angels Dance School

18-09-2019
Virginia Di Carlo, giovane danzatrice piemontese colpita da tetraparesi spastica ha realizzato il suo sogno: insieme alla sorella Martina, ha inaugurato la sua scuola di danza. La Special Angels Dance School insegnerà ai ragazzi, anche quelli affetti da disabilità, a danzare e a divertirsi con la musica

Più risorse per il Comitato Resistenza e Costituzione

13-09-2019
Insediato il nuovo Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione del Consiglio regionale, per l’XI legislatura. Alla presidenza Stefano Allasia. Vicepresidente Mauro Salizzoni. Per la Giunta regionale faranno parte del Comitato l’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, Roberto Rosso, mentre i gruppi consiliari saranno rappresentati da Daniele Valle (Pd), Federico Perugini (Lega), Francesca Frediani (M5S), Marco Grimaldi (Luv), Mario Giaccone (gruppo Chiamparino per il Piemonte) e Silvio Magliano (Moderati).

Il "Magico Oriente" negli scatti di Alessandri

10-09-2019
Una mostra fotografica racconta i viaggi di Lorenzo Alessandri, il pittore di Giaveno fondatore del movimento artistico surrealista Surfanta, in India, Nepal e Tibet. Quaranta scatti che rappresentano scene di vita quotidiana, giovani, paesaggi, scene di povertà e i monaci buddisti. Un percorso dell'anima che fa dei viaggi veri e propri pellegrinaggi dello spirito. “Magico Oriente, i viaggi di Alessandri”, nella sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14 G a Torino resterà aperta fino al 16 ottobre. Gli orari: lunedì-giovedì 9-12.30 e 14-15.30, venerdì 9-12.30.

Piemontesi, donate il sangue

02-08-2019
D'estate c'è maggiore richiesta di plasma e Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, invita i cittadini alla donazione. Nei prossimi mesi il Consiglio regionale avvierà una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con l'Avis

A Torino gli European Master Games

22-07-2019
Dal 26 luglio al 4 agosto Torino ospita la quarta edizione degli European Master Games, l’evento sportivo internazionale riservato agli over 35. Più di 7.500 gli atleti attesi in città per dieci giorni di gare. Competizione, agonismo e un'occasione irripetibile per scoprire il patrimonio artistico e culturale della città e del Piemonte

Restituita alla comunità l'ex villa del boss

19-07-2019
Diventerà un "monumento alla democrazia e alla legalità" la villa di San Giusto Canavese confiscata nel 2011 al boss Nicola Assisi. Lo ha confermato il presidente della giunta regionale Alberto Cirio durante il sopralluogo del 19 luglio, insieme al prefetto di Torino prefetto di Torino Claudio Palomba e al procuratore Gian Carlo Caselli.

Politici alla lavagna

10-07-2019
Politici alla lavagna: quanto ne sanno gli eletti nel Consiglio del Piemonte della loro regione. Le domande a cui molti non sapevano rispondere

Inaugurata la mostra "Transiti"

13-06-2019
Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus, la mostra Transiti propone una trentina di opere donate da artisti di primo piano in ambito nazionale e internazionale che si sono messi a disposizione della comunità per sostenere le attività di Ammp Onlus a favore delle fasce più deboli della popolazione

Il cuore rap di Gennaro e Nicolò

28-05-2019
Premiati allo Juventus Stadium i due ragazzi vincitori del concorso del Consiglio regionale del Piemonte per educare ai corretti stili di vita. I riconoscimenti sono stati consegnati prima del calcio di inizio della Partita del Cuore

  Filastrocche favole e diritti dei bambini  

15-05-2019
Sporcarsi, perdere tempo, rimanere in silenzio, usare le mani, riconoscere gli odori. Sono solo alcuni dei dieci diritti naturali dei bambini raccontati con intelligente ironia da Marco Berry, ospite domenica 12 maggio all'Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino per “Raccontami una Favola”.

Un cuore rap per la partita del cuore

15-05-2019
Saranno i giovanissimi Niccolò Cataldo e Gennaro Castaldo a esibirsi sul prato dello Juventus Stadium lunedì 27 maggio prima del calcio d'inizio della Partita del Cuore, l'evento benefico e di solidarietà giunto alla sua 28sima edizione e che vedrà in campo la Nazionale italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca

Rischi di una generazione iperconnessa

15-05-2019
I videogiochi sono davvero la favola del futuro? Come si può aiutare i giovani ad un uso consapevole di internet e scongiurare i pericoli dell’iperconnessione sempre più diffusa tra le nuove generazioni? Sono alcuni degli interrogativi a cui si è cercato di dare risposta nell’incontro organizzato per il Salone del Libro dal Consiglio regionale in Arena Piemonte “I videogame: la favola del futuro. La solitudine di una generazione iperconnessa”. A confrontarsi sul tema due esperti come Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia all’Università Milano-Bicocca e autore di numerose pubblicazioni sul mondo dell’adolescenza, ed Emilio Cozzi, giornalista esperto di videogame, di cui scrive per Wired, Forbes e Sole 24 Ore

Ambasciatori di Palazzo Lascaris

10-05-2019
Sono oltre 120 le studentesse e gli studenti che all'Arena Piemonte del Salone del libro hanno ricevuto il Sigillo di "ambasciatrici e ambasciatori" del Consiglio regionale. Si tratta dei ragazzi e delle ragazze che nel corso dell'anno scolastico hanno partecipato alla seconda edizione dell'innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro che il Consiglio regionale, come prima realtà in Italia, propone agli istituti superiori del Piemonte

La disabilità diventa arte

08-05-2019
Una vetrina per proporre una serie di significativi esempi di come la disabilità possa sconfiggere le difficoltà e trasformarsi in opportunità di espressione e di realizzazione personale. Si tratta della mostra intitolata “Creatività + Genialità = Arte”, proposta dal Centro studi Cultura e Società di Torino nel quadro del progetto “Le diverse … ita, in programma a Torino dall’ 8 maggio al 14 giugno 2019, alla Biblioteca “Umberto Eco” della Regione Piemonte. L’evento, patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte, rientra nell’ambito degli appuntamenti del Salone Off, la rassegna “collaterale” al Salone internazionale del libro

Gazzetta del Popolo, 135 anni in mostra

19-04-2019
“Gazzetta del Popolo, 135 anni di storia, giornalismo e cultura” è il titolo della mostra inaugurata nelle sedi del Museo del Risorgimento, al Polo del 900 e a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Le prime pagine di alcuni degli eventi più importanti si mescolano con filmati dell’epoca e i ricordi dei giornalisti che raccontano un’avventura del quotidiano chiuso nel 1983

Cinque anni di diritti umani

27-03-2019
In 5 anni di legislatura il Comitato regionale per i diritti umani ha formulato proposte al Consiglio sul rispetto e la tutela dei diritti umani e ha collaborato con le associazioni e organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono nei principi di solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani. Tanti i temi affrontati nel corso dei 5 anni i legislatura: migranti, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diritto alla salute.

A Novara in corteo contro le mafie

21-03-2019
La città di Novara ha accolto, giovedì 21 marzo, la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. “Orizzonti di Giustizia Sociale - Passaggio a NordEst” è il titolo della XXIV edizione della manifestazione nata nel 1995, che il Piemonte ha scelto di celebrare a Novara, per non dimenticare quanti nel nostro paese hanno perso la vita per mano mafiosa.

Un Carnet de Voyage racconta Palazzo Lascaris

21-03-2019
Artisti da Parigi e da varie città italiane insieme agli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino, in due giorni hanno immortalato sui loro taccuini gli scorci più belli della sede dell'Assemblea legislativa piemontese. Un disegno dal vivo che riporta indietro nel tempo quando non c'erano smartphone e tablet a fotografare luoghi e paesaggi. I migliori lavori sono in mostra nella sede della Biblioteca Regionale in via Confienza 14 a Torino

Una giornata al Parlamento subalpino

18-03-2019
La Camera dei deputati del Parlamento subalpino dal 15 al 17 marzo ha aperto le porte al pubblico e, tra i primi visitatori, ha ospitato gli studenti delle scuole piemontesi che hanno partecipato alla fase finale del concorso Ragazzi in Aula

La figura di Cavour celebrata a Palazzo Lascaris

15-03-2019
Inaugurata nella sede del Consiglio regionale del Piemonte una mostra dedicata al grande statista piemontese. Un'uesposizione più che mai attuale visitabile dal lunedì al venerdì con ingresso libero. In occasione della ricorrenza dell'Unità nazionale, il Museo del Risorgimento apre per tre giorni la Camera dei deputati del Parlamento Subalpino.

In Piemonte c'è voglia di Erasmus

15-03-2019
Gli studenti universitari apprezzano il progetto che consente di tracorrere un periodo di studio all'estero. La domanda, negli ultimi cinque anni, è quasi raddoppiata. I numeri sono stati resi noti dall'Università di Torino a conclusione di uno studio sostenuto dalla Consulta regionale dei Giovani e dalla Consulta Europea del Consiglio regionale.

L'8 marzo in Consiglio regionale

06-03-2019
Un 8 marzo per ribadire, attraverso vari linguaggi, il ruolo delle donne nella vita pubblica, professionale e privata. È con questo spirito che il Consiglio regionale del Piemonte partecipa alla Giornata internazionale della donna, proponendo quattro appuntamenti aperti a tutti.

Allenare la Mente

21-02-2019
È stato l’incontro sul tema “Allenare la Mente” a inaugurare a Palazzo Lascaris il ciclo “Le Vie del Benessere” promosso dagli Stati Generali dello Sport e del Benessere del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’associazione Cromie-Vivere a Colori. Obiettivo delle conferenze, promuovere il benessere fisico e mentale e i corretti stili di vita.

Il dramma dell'esodo giuliano-dalmata tra letteratura e ricerca

14-02-2019
Tre lavori di ricerca per raccontare e conoscere il dramma dell'esodo giuliano-dalmata: sono i volumi presentati durante l’incontro “Esodo / Esodi. Ricerca, letteratura, comunicazione” organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte nell’ambito delle iniziative per il 10 febbraio, Giorno del Ricordo.

Ambasciatori dello sport

11-02-2019
Da Stefania Belmondo a Emiliano Moretti, da Livio Berruti ai fratelli DeMatteis: sono il volto sano e pulito dello sport, dieci campioni che hanno portato in alto i valori di correttezza e lealtà, nelle competizioni e nella vita. Da oggi sono Ambasciatori dello Sport e del Benessere, premiati dal Consiglio regionale del Piemonte e dagli Stati generali dello Sport perché siano di esempio alle nuove generazioni di sportivi.

Ventagli delle Montagne

07-02-2019
A Palazzo Lascaris fino all'8 marzo la mostra "Ventagli delle Montagne", 40 esemplari dalla collezione del Museo Nazionale della Montagna di Torino per raccontare il particolare legame che fino alla metà degli Anni Cinquanta ha unito i paesaggi alpini al mondo della pubblicità e della comunicazione.

Ute Lemper emoziona Cuneo

04-02-2019
L'esibizione dell'artista tedesca al teatro Toselli ha chiuso la settimana di iniziative per la Giornata della Memoria organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte. Il concerto Songs for Eternity ha proposto musiche e alle canzoni scritte nei ghetti e nei campi di concentramento da musicisti ebrei vittime della deportazione nazista.

Ute Lemper al Polo del 900

02-02-2019
Ute Lemper, intervistata dal giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto, incontra al Polo del 900 i ragazzi delle scuole torinesi per parlare di Songs for eternity, il suo spettacolo di musiche e canzoni composte nei ghetti e nei campi ci concentramento.

Due nuove opere per la Cappella della Sindone

01-02-2019
Presentati a Palazzo Reale due quadri restaurati grazie al contributo del Consiglio regionale del Piemonte: si tratta delle opere di Vincenzo Rasori e Gaetano Ferri che da oggi tornano a impreziosire la galleria della Cappella della Sindone

La musica dei ghetti a Torino con la voce di Ute Lemper

01-02-2019
La musica dei ghetti, quella scritta e composta nei campi di concentramento, quella cui ci si aggrappava per resistere, per tenere viva la speranza è stata la protagonista di “Songs for Eternity”, lo spettacolo dell’artista tedesca Ute Lemper al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 31 gennaio

Una mostra racconta la storia imprenditoriale italiana

31-01-2019
La storia, l’arte e l’ingegno imprenditoriale dell'Italia dagli Anni Venti del Novecento al secondo Dopoguerra, raccontati dalle copertine dei quaderni di scuola. È questo l'originale percorso offerto dalla mostra “Le copertine magnifiche della cartiera Souchon di Fossano”, allestita a Torino alla biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza 14.

Laboratorio di Cittadinanza attiva

29-01-2019
Un percorso lungo un anno scolastico per riflettere sul significato dei diritti e dei doveri del vivere sociale. È il laboratorio di cittadinanza attiva che ha coinvolto quattrocento studenti delle scuole superiori della provincia di Torino. All'Arsenale della Pace, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, si è tenuto l'incontro plenario.

Unione Europea, come documentarsi online

29-01-2019
La Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato al Campus universitario Luigi Einaudi di Torino tre incontri aperti al pubblico. Docenti e personale dell'ateneo aiutano i partecipanti a orizzontarsi nel labirinto delle fonti e delle normative europee.

Una Pietra d'inciampo per Vittorio Staccione

23-01-2019
Con la posa della pietra d'inciampo dedicata alla memoria Vittorio Staccione entrano nel vivo le manifestazioni organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato Resistenza e Costituzione in occasione della Giornata della Memoria. Staccione, calciatore di Torino e Fiorentina, chiusa la carriera sportiva lavorò alla Grandi Motori Navali Fiat: antifascista e attivista fu arrestato dopo gli scioperi del marzo 1944 e morì nel campo di Gusen il 16 febbraio 1945.

Musica per la Giornata della memoria

16-01-2019
La musica per tenere vivo il senso di appartenenza e continuare a sentirsi persone, soprattutto nell'inferno straniante dei campi di concentramento. È quanto racconta lo spettacolo Songs for Eternity che l'artista tedesca Ute Lemper porterà sul palco del Conservatorio di Torino e del Teatro Toselli di Cuneo, nell'ambito delle iniziative per il 27 gennaio, Giornata della Memoria

Il futuro della Sanità pubblica

12-01-2019
Nel quarantennale dell’approvazione della Legge 833 il Consiglio regionale ha organizzato a Novara un convegno dedicato alle sfide future del Sistema sanitario italiano. Durante i lavori, introdotti e moderati da Domenico Rossi, Consigliere Regionale Presidente della Commissione Sanità, sono intervenuti tra glia ltri l’ex ministro Renato Balduzzi e Gian Carlo Avanzi , rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

Innesti artici

11-01-2019
La mostra “Innesti Artici”, la lunga corsa delle plastiche verso il Polo Nord' visitabile all’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale (via Arsenale14/g, Torino) dall’11 gennaio al 15 febbraio 2019 illustra una delle ultime più incredibili scoperte sul tema della diffusione dei rifiuti di plastica in mare: la presenza di grandi oggetti o frammenti di plastica nel ghiaccio o a ridosso del ghiaccio della banchisa polare Artica.

Omaggio ai fratelli Gonin

21-12-2018
A Palazzo Lascaris, fino al 1° febbraio, l'esposizione dedicata ai fratelli Gonin, artisti piemontesi dell'Ottocento. In mostra la il ritratto di Emilia Provana del Sabbione con il figlio e due copie originali delle'edizione Quarantana del romanzo di Alessandro Manzoni

Il 2018 del Consiglio regionale piemontese

19-12-2018
Nuove leggi regionali per un Piemonte più moderno: il Consiglio regionale, in tutta la legislatura e anche nell’ultimo anno, ha realizzato un deciso rinnovamento e una forte semplificazione del corpus giuridico subalpino. Lo ha fatto intervenendo su quasi tutte le materie, nell’ambito dell’esercizio della propria potestà normativa, anche grazie al lavoro assiduo dell’Aula e dei consiglieri di maggioranza e opposizione.

#Divietodiplastica in Piemonte

17-12-2018
Più di 5 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei nostri mari. Di questo passo, nel 2050, il peso della plastica supererà quello dei pesci. Per questo, per ridurne il consumo, il Consiglio regionale del Piemonte ha lanciato una campagna informativa che prevede formazione e convegni per studenti e personale di Palazzo Lascaris

Diamo voce ai diritti

10-12-2018
Un confronto tra generazioni per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo il senso dell’iniziativa “Diamo Voce ai diritti”, organizzata dal Comitato diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte in occasione della Giornata internazionale dei diritti Umani.

Quarant'anni di servizio sanitario nazionale

07-12-2018
Un convegno per sottolineare l’importanza di una legge che ha realizzato un sistema sanitario equo e universale, accessibile a tutti indipendentemente dal reddito e dalla condizione sociale, ma per riflettere anche sulle criticità ancora aperte.

Giornata della disabilità

03-12-2018
Al Reposi di Torino, Massimiliano Sechi, primo disabile al mondo a raggiungere il livello Diamond del videogioco online League of Legend, coach motivazionale, fondatore della Massimiliano Sechi Onlus e del movimento #NOEXCUSES., ha incontrato 700 ragazzi per parlare di disabilità. Proiettato il film "Wonder"

Educazione sentimentale

03-12-2018
È partito da Verbania il ciclo di seminari organizzato dalla Consulta dei Giovani del Consiglio regionale del Piemonte per la rialfabetizzazione emotiva dei ragazzi. Presenti 150 studenti delle quinte superiori.

Glossier

29-11-2018
Un glossario-dossier che fornisce un contributo a chi si occupa del trattamento dei dati e delle notizie sui minori affinché questo si realizzi nel rispetto del riserbo.

Mandela

29-11-2018
Il lavoro delle Fondazioni che si ispirano alla figura di Nelson Mandela e che le nipoti stanno portando avanti da anni, è stato al centro dell’incontro che il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti ha avuto con Ndileka Mandela.

Violenza sulle donne

29-11-2018
Presentazione eventi Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e tutela delle vittime vulnerabili